39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
niedziela, 2 kwietnia 2023r.
imieniny obchodzą m.in.: Franciszek i Miłobąd
2 kwietnia 2023r. | Administrator

Szymon Kaszluga z kl. 2E został finalistą Ogól­no­pol­skiej Olimpiady Retorycznej. Zawody centralne (o ty­tuł lau­re­a­ta) odbędą się w kwietniu na Katolickim Uni­wer­sy­te­cie Lu­bel­skim. Szymon jest jedynym uczniem z wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go, któremu udało się awan­so­wać do fi­na­łu tej Olim­pia­dy. Gratulujemy sukcesu i ży­czy­my po­wo­dze­nia w koń­co­wym etapie zawodów!

obrazek
1 kwietnia 2023r. | Administrator

Znamy wyniki Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Ślą­skiej z fizyki. Tytuł Laureata I stopnia, jako jedyny (wy­ma­ga­ło to uzyskania minimum 90% punktów w roz­gryw­kach finałowych) zdobył Paweł Żuczek (4b), który wy­grał ca­ły kon­kurs. Tytuł Laureata II stopnia, jako jedyny (wy­ma­ga­ło to zdo­by­cia minimum 80% punktów w finale) zdo­był Wik­tor Maj­ka (4b), zajmując 2 miejsce w całym kon­kur­sie. Osiąg­nię­cie tytułu Laureata III stopnia wymagało uzy­ska­nia co naj­mniej 70% punktów. Udało się to 5 uczniom, wśród któ­rych zna­lazł się Piotr Żmu­da (3b) - zdobywca 5 miejsca w ca­łym tur­nie­ju. Tuż za nimi uplasowali się dwaj kolejni na­si ucz­nio­wie: Mateusz Hyla (4b) i Maksymilian Koleśniak (3b), któ­rzy uzy­ska­li tytułu Finalistów konkursu. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
31 marca 2023r. | Administrator

25 marca nasza uczennica, Dominika Mazur (4d), uczest­ni­czy­ła w niezwykle ciekawych warsztatach wio­sen­nej edy­cji ADAMED SmartUP Academy na Wydziale Far­ma­ceu­tycz­nym Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego. Warsztaty pn. „POD MI­KRO­SKO­PEM - JAK PRZYGOTOWAĆ PRE­PA­RAT IDE­AL­NY?” przeznaczone były dla uczniów pa­sjo­nu­ją­cych się na­u­ka­mi ścisłymi i przyrodniczymi. Celem przed­się­wzię­cia była nauka zasad obsługi mikroskopu op­tycz­ne­go, ob­ser­wac­ji preparatów, zasad przygotowania, bar­wie­nia i utr­wa­la­nia preparatów barwnikami hi­sto­lo­gicz­ny­mi oraz opanowanie techniki krojenia próbek na gru­bość kil­ku tysięcznych milimetra.

obrazek
31 marca 2023r. | Administrator

23 marca uczniowie klasy 2a wzięli udział w wy­ciecz­ce do Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Miel­cu na­le­żą­cych do koncernu Lockheed Martin. Licealiści mie­li mo­żli­wość zapoznania się z procesem produkcji sa­mo­lo­tu i he­li­kop­te­ra, historią PZL, zwłaszcza produkcją star­szych mo­de­li sa­mo­lo­tów: Łoś i Iryda. Zwiedzali także ha­le pro­duk­cyj­ne. Naj­cie­kaw­szą atrakcją wycieczki było spotkanie na lot­nis­ku z pi­lo­ta­mi samolotu i helikoptera, którzy opowiadali o mo­żli­woś­ciach tech­nicz­nych statków powietrznych: M28 Bry­za oraz he­li­kop­te­ra Black Hawk, a także o swojej pracy. Zwie­dza­nie lot­nis­ka zakończyło się pokazem działania stra­ży po­żar­nej.

obrazek
29 marca 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Dominika Mazur (kl. 4d) i Fi­lip Kalisz (kl. 3c) zakwalifikowali się do etapu cen­tral­ne­go 52. Olim­pia­dy Biologicznej w roku szkolnym 2022/2023, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 21-23 kwietnia w Warszawie. Do za­wo­dów cen­tral­nych zakwalifikowało się 86 z 555 uczest­ni­ków (15,5%), którzy przystąpili do rywalizacji w eta­pie okrę­go­wym. Serdecznie gratulujemy i życzymy po­wo­dze­nia w War­sza­wie.

obrazek
29 marca 2023r. | Administrator

28 marca tegoroczni maturzyści wraz z wy­cho­waw­ca­mi udali się na pielgrzymkę do Częstochowy zor­ga­ni­zo­wa­ną przez księdza Mateusza Gurbisza oraz pa­na Da­mia­na To­mec­kie­go. Licealiści uczestniczyli w Dro­dze Krzy­żo­wej na Wa­łach Jasnogórskich, podczas któ­rej od­czy­ta­no roz­wa­ża­nia autorstwa Gabrieli Strycharz z kl. 2d. Cen­tral­nym punk­tem pielgrzymki była Msza Św. w Kaplicy Matki Bos­kiej Czę­sto­chow­skiej w intencji wszystkich uczniów przy­stę­pu­ją­cych w ma­ju do egzaminu dojrzałości. Piel­grzym­ka by­ła dla maturzystów niezwykłą okazją do modlitwy i prze­my­śleń przed zmaganiami z egzaminem dojrzałości oraz wkro­cze­niem w dorosłe życie. Dziękujemy za wspólnie prze­ży­ty czas w modlitwie.

obrazek
28 marca 2023r. | Administrator

24 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział Dniu Otwar­tym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w wydarzeniu „Wkręć się w Kopernika” z okazji 550. rocznicy urodzin re­ne­san­so­we­go eru­dy­ty. Przed Jury i publicznością wy­stą­pił Te­atr II LO w składzie: Hubert Chodór (2c), Oliwia Da­niel (2f), Ju­lia Flisek (1d), Zofia Grzelak (2e), Kamila Ki­lian (2e), Na­ta­lia Krempa (2f), Emilia Lis (1e) – narrator, Igor Lwow­ski (1d), Natalia Występek (2f). Młodzi artyści za­pre­zen­to­wa­li pokaz aktorsko-multimedialny „Mielecki Ko­per­nik o Ko­per­ni­ku”. Uczennice klasy 2c: Klaudia Ka­sprzak i Natalia Ło­pa­ta przedstawiły prezentację na te­mat wpły­wu her­me­tyz­mu na dzieło Mikołaja Kopernika. Ju­ry bar­dzo wy­so­ko oce­ni­ło prezentacje naszych uczniów – gra­tu­lu­je­my!

obrazek
Czytaj więcej... »
27 marca 2023r. | Administrator

W II LO wracamy do międzynarodowych spotkań mło­dzie­ży w ramach wymiany. 24 marca, po trzech latach przer­wy spo­wo­do­wa­nej pandemią, uczniowie naszego li­ce­um wy­ru­szy­li w podróż do Niemiec, aby poznać swoich ró­wieś­ni­ków ze szko­ły partnerskiej Christian Ernst Gym­na­sium w Er­lan­gen. Wymiana potrwa 10 dni i będzie zna­ko­mi­tą oka­zją, do spraw­dze­nia swoich umiejętności ję­zy­ko­wych, poznania zwyczajów, życia codziennego, sy­ste­mu szkol­nic­twa, zabytków i historii sąsiedniego kraju. Na­si ucz­nio­wie bę­dą mieszkali w domach kolegów z Er­lan­gen, a we wrześ­niu, kiedy odbędzie się rewizyta grupy nie­miec­kiej, bę­dą goś­cić ich u siebie.

obrazek
Czytaj więcej... »
27 marca 2023r. | Administrator

23 marca w Samorządowym Centrum Kultury w Miel­cu odbyły się eliminacje powiatowe 68. Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Recytatorskiego. Naszą szkołę re­pre­zen­to­wa­ły 4 uczen­ni­ce. Miło nam poinformować, że do re­jo­no­we­go eta­pu kon­kur­su przeszły: Kamila Kamińska z kl. 2f (re­cy­tac­ja), Oli­wia Mach­nik , Kinga Skrzyniarz z kl. 1c (poezja śpie­wa­na). Alek­san­dra Wójcik (kl. 1c) otrzymała wy­róż­nie­nie. Dziew­czy­nom gratulujemy odkrywczych in­ter­pre­ta­cji po­e­zji i życzymy powodzenia podczas ko­lej­nych tur­nie­jów.

obrazek
24 marca 2023r. | Administrator

18 marca na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Sto­so­wa­nej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ro­ze­gra­no finał Wydziałowego Turnieju Fizycznego. Do ry­wa­li­za­cji przystąpiło 35 najlepszych uczniów z całego kra­ju, a 16 z nich uzyskało tytuł Laureata Turnieju. Z radością in­for­mu­je­my, że wśród tej szesnastki znalazło się dwóch ucz­niów II LO w Mielcu: Paweł Żuczek (4b) zajął 3 miejsce, a Jan Wa­na­to­wicz (4b) - 13 miejsce. W finale wystąpił rów­nież Da­vid Gąsiorek (4a), uzyskując tytuł Finalisty Tur­nie­ju. Wiel­kie gratulacje!

obrazek
24 marca 2023r. | Administrator

21 marca świętowaliśmy pierwszy dzień ka­len­da­rzo­wej wiosny. Tradycyjnie już uczniowie naszej szko­ły prze­bra­li się za postacie znane z historii, literatury, fil­mu, se­ria­li, kreskówek. Na szkolnych korytarzach można by­ło spot­kać Izabelę Łęcką, Stanisława Wokulskiego, Bal­la­dynę, kró­lew­ny, generałów, lekarzy, a nawet samego Mic­kie­wi­cza. Wy­da­rze­nie zwieńczył pokaz mody, na którym za­pre­zen­to­wa­no i na­gro­dzo­no najlepsze przebrania.

obrazek
24 marca 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować, że do etapu centralnego 72. Olim­pia­dy Fizycznej zakwalifikowali się: Jan Wa­na­to­wicz (4b) i Pa­weł Żuczek (4b). Dla Janka jest to trzeci, a dla Pa­wła dru­gi udział w etapie centralnym olimpiady fizycznej. Gra­tu­lu­je­my i już trzymamy kciuki - finałowe zawody od­bę­dą się w dniach 15-18 kwietnia na Uniwersytecie War­szaw­skim.

obrazek
24 marca 2023r. | Administrator

W rozgrywającej się w dniach 17-18 marca na Uni­wer­sy­te­cie Warszawskim Olimpiadzie Wiedzy o Me­diach du­ży sukces odniosły Zofia Grzelak i Aleksandra Le­wan­dow­ska z kl. 2e, uzyskując tytuły laureata. Tym sa­mym oby­dwie uczen­ni­ce zdobyły indeksy, uprawniające do pod­ję­cia stu­diów na wybranych przez nie uczelniach w kraju. W olim­pia­dzie wzięło udział ponad 500 uczestników, a ty­tu­ły lau­re­a­tów uzyskało tylko 36 osób. 9 miejsce w kraju za­ję­ła Zo­sia Grzelak, uzyskując dodatkowe nagrody. Zosi i Oli ser­decz­nie gratulujemy szerokiej wiedzy oraz osiągnięć.

obrazek
20 marca 2023r. | Administrator

17 marca w hali Uniwersyteckiego Centrum Lek­ko­a­tle­tycz­ne­go w Rzeszowie odbyła się XIV Gala Spor­tu Mło­dzie­żo­we­go Województwa Podkarpackiego, pod­czas któ­rej wrę­czo­no stypendia sportowe oraz nagrody dla za­wod­ni­ków i trenerów. Z radością informujemy, że na­gro­dę z rąk Mar­szał­ka Województwa Podkarpackiego, pa­na Wła­dy­sława Ortyla odebrał Alex Sadowy, uczeń klasy 1e. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
20 marca 2023r. | Administrator

15 marca w Warszawie odbył się finał centralny VII Olim­pia­dy Statystycznej, do którego zakwalifikowało się 79 ucz­niów. Ty­tuł Laureata Olimpiady uzyskało 30 naj­lep­szych. Wspa­nia­le spisali się reprezentanci naszego li­ce­um. Jan Wanatowicz - uczeń kl. 4b - zajął 2 miejsce i uzy­skał ty­tuł Lau­re­a­ta Olimpiady. Tytuł ten uzyskała też Wik­tor­ia Klich - uczennica klasy 3b. Wielkie gratulacje! Je­steś­my z Was dum­ni!

obrazek
te: 0.033s dbnc: 5 dbnq: 7