39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2022

WYBIERZ KLASĘ

poniedziałek, 8 sierpnia 2022r.
imieniny obchodzą m.in.: Niezamysł i Emilian
1 sierpnia 2022r. | Administrator

Z ogromną przyjemnością informujemy, że absolwent na­sze­go liceum, Jakub Koza (3Eg), znalazł się w elitarnym gro­nie 27 najlepszych tegorocznych maturzystów w Polsce. Je­go znakomite wyniki maturalne spełniły bardzo wysokie kry­ter­ia kwalifikacyjne projektu „Matura na 100 procent” - IX edy­cji Ogólnopolskiego Projektu organizowanego przez kra­kow­ską Fundację „Zawsze Warto” oraz Centralną Ko­mi­sję Egzaminacyjną. Spośród 97 tegorocznych fi­na­lis­tów Ka­pi­tu­ła wyłoniła właśnie 27 najlepszych z najlepszych, któ­rzy otrzymali tytuł laureata. Serdecznie gratulujemy suk­ce­su i życzymy kolejnych na dalszej drodze edukacji.

obrazek
26 czerwca 2022r. | Administrator

W piątek 24 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Po dwuletniej przerwie spowodowanej przez pan­de­mię mogliśmy celebrować ten dzień wspólnie, bez ogra­ni­czeń. Nie zabrakło wielu wzruszeń, podziękowań i gra­tu­la­cji. Wysłuchaliśmy wystąpień Pana Dyrektora, Zbig­nie­wa Rzeźnika oraz Przewodniczącego Rady Ro­dzi­ców - Pana Zbigniewa Witka, którzy podsumowali mi­ja­ją­cy rok szkolny. Laureaci, finaliści, uczestnicy olimpiad i kon­kur­sów przedmiotowych odebrali nagrody książkowe i dy­plo­my.

obrazek
Czytaj więcej... »
23 czerwca 2022r. | Administrator

15 czerwca 2022 r. odbyła się 3. edycja Mieleckich War­szta­tów Matematycznych. W wydarzeniu uczestniczyli ucz­nio­wie mieleckich szkół ponadpodstawowych. Pierwszy wy­kład na temat "Metoda Monte Carlo" wygłosił Jan Wa­na­to­wicz, uczeń naszego liceum, finalista XX Olimpiady Lin­gwi­sty­ki Matematycznej i Olimpiady Fizycznej, uczestnik Olim­pia­dy Statystycznej, laureat i finalista wielu konkursów ma­te­ma­tycz­nych. Drugi wykład poprowadził pan Paweł Do­bro­wol­ski, nauczyciel matematyki w I Społecznym Li­ce­um Ogól­no­kształ­cą­cym w Tarnobrzegu, opiekun wielu lau­re­a­tów Olimpiady Matematycznej. Za pomocą narzędzi geo­me­trii analitycznej przedstawił w interesujący sposób roz­wią­za­nia zadań z planimetrii.

obrazek
23 czerwca 2022r. | Administrator

22 czerwca Starostwo Powiatowe w Mielcu po raz 22. nagrodziło najlepszych uczniów mieleckich szkół po­nad­pod­sta­wo­wych. W zaszczytnym gronie uho­no­ro­wa­nych lau­re­a­tów i finalistów olimpiad przedmiotowych, konkursów ar­tys­tycz­nych i sportowych znaleźli się uczniowie II LO. Byli to: Daniel Pazdro – finalista Olimpiady Chemicznej, Alicja Paz­dro – finalistka Olimpiady Chemicznej, Paulina Jaromi – fi­na­list­ka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Maciej Kaź­mier­ski – laureat Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje orę­ża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wied­nia”, Wiktoria Klich – finalistka Olimpiady Wiedzy Eko­lo­gicz­nej i finalistka Olimpiady Lingwistyki Ma­te­ma­tycz­nej, Jan Wanatowicz – finalista Olimpiady Fizycznej, fi­na­lis­ta Olimpiady Lingwistyki Matematycznej oraz finalista Olim­pia­dy „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”, Paweł Żuczek – fi­na­lis­ta Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz Olimpiady Fi­zycz­nej, Jakub Pazdro – uczestnik zawodów III stopnia Olim­pia­dy Informatycznej, Mateusz Czerkies – pasjonat szy­bow­ców, uczestnik Mistrzostw Polski Modeli Szy­bow­ców. Komputer najlepszego maturzysty powiatu mie­lec­kie­go trafił do Jakuba Kozy – laureata Olimpiady Literatury i Ję­zy­ka Polskiego . Serdecznie gratulujemy uczniom i ich ro­dzi­com oraz opiekunom naukowym.

obrazek
22 czerwca 2022r. | Administrator

Z dumą informujemy, że 22 czerwca podczas uro­czys­tej gali „Komputer dla Najlepszego” nasz te­go­rocz­ny ab­sol­went, Jakub Koza, został wybrany naj­lep­szym maturzystą po­wia­tu mieleckiego. Plebiscyt jest organizowany przez Sta­ros­two Powiatowe w Mielcu w ramach uroczystego za­koń­cze­nia roku szkolnego. Jest to świetna okazja, aby na­gro­dzić i wyróżnić najzdolniejszą młodzież szkół po­nad­pod­sta­wo­wych z powiatu. Gratulujemy Jakubowi i życzymy dal­szych sukcesów!

obrazek
20 czerwca 2022r. | Administrator

15 czerwca z inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu „Ko­per­nik pomaga” oraz Samorządu Uczniowskiego II LO zo­stał zorganizowany Piknik Wakacyjny dla całej spo­łecz­noś­ci uczniowskiej. Jak zwykle nie zabrakło wspa­nia­łej za­ba­wy, rywalizacji sportowych oraz wspólnie od­tań­czo­nej bel­gij­ki. Było wesoło i niezwykle słodko dzięki kiermaszowi ciast. Integracja na piknikowych kocach przy dźwiękach ulu­bio­nej muzyki to wspaniały początek lata i wakacji, ale naj­waż­niej­szym celem była akcja charytatywna na rzecz ucz­niów naszej szkoły. Wspólna zabawa, integracja oraz wspar­cie najbardziej potrzebujących pomocy to hasła, które na stałe wpisały się w tradycję naszej szkoły.

obrazek
20 czerwca 2022r. | Administrator

W dniach 17-19 czerwca 2022 r. w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Mar­ka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża pol­skie­go w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”. Nasz te­go­rocz­ny absolwent, Maciej Kaźmierski, uczeń klasy 3Eg, zo­stał laureatem Olimpiady. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
20 czerwca 2022r. | Administrator

14 czerwca odbyły się powiatowe zawody w siatkówce pla­żo­wej. Reprezentacja dziewcząt naszej szkoły zajęła I miej­sce, natomiast chłopców - IV miejsce. Dziewczęta wy­stą­pi­ły w składzie: Irmina Wolanin, Dominika War­cha­łow­ska, Agnieszka Midura, Aleksandra Rzeźnik, Wik­tor­ia Bu­jak, Wiktoria Żurawska, Kornelia Hyjek. Chłopcy wal­czy­li w składzie: Filip Czechura, Filip Żółkiewicz, Szy­mon Za­bie­gaj.

obrazek
15 czerwca 2022r. | Administrator

14 czerwca w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uni­wer­sy­te­tu Lubelskiego odbył się finał X Ogólnopolskiego Kon­kur­su Logicznego. Miło nam poinformować, że tytuł fi­na­lis­ty konkursu uzyskało czworo uczniów naszej szkoły. Są to: Paulina Hy­la (3A), Aleksandra Sypek (3A), Mateusz Hyla (3B) i Jan Wanatowicz (3B). Serdecznie gratulujemy.

obrazek
15 czerwca 2022r. | Administrator

9 czerwca uczniowie klasy 3C wraz z prof. Zbig­nie­wem Konopką uczestniczyli w wykładach „Chemia i świat­ło” zorganizowanych na Wydziale Chemii Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go w Krakowie. Było to nie­zwyk­łe i pouczające do­świad­cze­nie, które utwierdziło część licealistów w prze­ko­na­niu, że chcą swoją przyszłość zwią­zać właśnie z In­sty­tu­tem Chemii.

obrazek
14 czerwca 2022r. | Administrator

11 czerwca w Auli AB Nauk Biologiczno-Chemicznych Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego odbyło się uroczyste za­koń­cze­nie 68. Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej. Z ra­doś­cią informujemy, że uczniowie naszej szkoły: Alicja Pazdro (2C) i Daniel Pazdro (3Bg) znaleźli się w zaszczytnym gro­nie finalistów tegorocznej olimpiady. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

obrazek
14 czerwca 2022r. | Administrator

13 czerwca na zaproszenie Pani poseł Krystyny Sko­wroń­skiej uczniowie naszej szkoły: Jan Ciężadło (2B), Woj­ciech Kopacz (2B), Filip Czechura (2D), Mikołaj Juras (2D), Mi­le­na Gawryś (3F), Miłosz Macura (3F), Mateusz Molek (3F) wraz z P. Dyrektorem Zbigniewem Rzeźnikiem i innymi ucz­nia­mi powiatu mieleckiego, mieli przyjemność uczest­ni­czyć w wycieczce do Warszawy, podczas której zwiedzili Sejm i Senat. Przewodnikami w czterogodzinnej wycieczce po Sejmie byli - oprócz Pani poseł - absolwenci naszego li­ce­um, obecnie pracownicy kancelarii Sejmu: Panowie Ad­rian Leś i Mariusz Głodzik - za co składamy im ser­decz­ne podziękowania. Szczególne podziękowania należą się Pani Krystynie Skowrońskiej, która była organizatorem i fun­da­to­rem całego wyjazdu.

obrazek
14 czerwca 2022r. | Administrator

Nasza szkoła otrzymała podziękowania za współpracę przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w roku szkol­nym 2021/2022 od Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Na­ro­do­wym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym. W ramach projektu oraz edukacji zdrowotnej uczniowie na­by­li wiedzę z zakresu profilaktyki, znajomości czynników ry­zy­ka zachorowania oraz jego charakterystycznych cech za­war­tych w „czerniakowym abecadle”. Program dał także mo­żli­wość kształtowania właściwych postaw pro­zdro­wot­nych.

obrazek
Czytaj więcej... »
10 czerwca 2022r. | Administrator

9 czerwca na Uniwersytecie Rzeszowskim wręczono na­gro­dy dla laureatów i wyróżnionych w Pod­kar­pac­kim Kon­kur­sie Matematycznym im. prof. Franciszka Leji. W tym za­szczyt­nym gronie znaleźli się uczniowie naszej szkoły. Są to: Konrad Ćwięka (3B), Ania Martyńska (1D) oraz Da­niel Kopacz (1A). Serdecznie gratulujemy.

obrazek
10 czerwca 2022r. | Administrator

Ponad 90 uczniów wzięło udział w dzisiejszym Ogól­no­pol­skim Teście Coopera organizowanym na naszym mie­lec­kim stadionie. Zawodnicy dali z siebie wszystko biegnąc 12 minut. Nasza Szkoła po raz kolejny najliczniej pojawiła się na starcie! Brawa dla wszystkich.

obrazek
10 czerwca 2022r. | Administrator

W dniach 6-8 czerwca w Sieradzu odbył się finał „Olim­pia­dy Solidarności, dwie dekady historii.”, ogól­no­pol­skie­go konkursu historycznego dla uczniów szkół średnich. W składzie drużyny reprezentującej Podkarpacie znalazła się Alicja Żmuda, uczennica naszej szkoły. Miło nam po­in­for­mo­wać, że Ala i jej koledzy uzyskali tytuł finalistów Olim­pia­dy Solidarności. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
9 czerwca 2022r. | Administrator

8 czerwca został rozstrzygnięty szkolny konkurs bi­blio­tecz­ny na projekt okładki ulubionej książki. Celem kon­kur­su by­ła promocja czytelnictwa oraz kreatywność w dziedzinie sztuk plastycznych. I miejsce uzyskała Wiktoria Dereń (2B), II miejsce Karolina Pawęzka (2B), a trzecie Kamila Kilian (1E). Dyplomy i nagrody książkowe zakupione w ramach Na­ro­do­we­go Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 wręczyła Pani Dyrektor Magdalena Zalotyńska. Za­chę­ca­my do korzystania z księgozbioru biblioteki i wy­po­ży­cza­nia ksią­żek również podczas wakacji.

obrazek
8 czerwca 2022r. | Administrator

2 czerwca na Wydziale Chemii Uniwersytetu Ja­giel­loń­skie­go w Krakowie odbyło się Seminarium Wydziałowe Fo­rum Młodych. Absolwent naszego liceum, Daniel Pazdro, wy­gło­sił referat i zaprezentował swój projekt badawczy na te­mat „Analiza struktury odmian polimorficznych tol­bu­ta­mi­du” prowadzony w Zespole Inżynierii Krystalicznej i Analizy Struk­tu­ral­nej Wydziału Chemii UJ. Daniel odebrał dyplom z rąk Dziekana Wydziału Chemii UJ Pana prof. Wojciecha Ma­cy­ka. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
8 czerwca 2022r. | Administrator

21 maja miało miejsce uroczyste zakończenie XIII Ogól­no­pol­skie­go Podkarpackiego Konkursu Che­micz­ne­go. Ucz­nio­wie naszej szkoły: Alicja Pazdro (2C), Daniel Paz­dro (3Bg) oraz Konrad Rybka (3Cg) zdobyli nagrodę ze­spo­ło­wą, zajmując II miejsce. W klasyfikacji in­dy­wi­du­al­nej Daniel Pazdro uzyskał 4 miejsce i tytuł laureata. Che­mi­cy z Kopernika odnieśli również sukcesy w Olimpiadzie Wie­dzy Chemicznej dla Szkół Ponadpodstawowych or­ga­ni­zo­wa­nej przez wydział Chemii UJ. Daniel Pazdro uzyskał ty­tuł laureata, Alicja Pazdro zdobyła tytuł finalistki. Ser­decz­nie gratulujemy!

obrazek
8 czerwca 2022r. | Administrator

30 maja 2022 roku uczniowie klasy 2F uczestniczyli w wy­ciecz­ce turystycznej do Zatoru. Atrakcje, jakie ofe­ru­je Ener­gy­lan­dia, największy park rozrywki w Polsce, do­star­czy­ły uczestnikom wielu wrażeń i wspaniałej zabawy.

obrazek
8 czerwca 2022r. | Administrator

W związku z zakończeniem akcji charytatywnej dla mie­lec­kie­go schroniska, uczniowie klasy 2F pod opieką pa­ni Anny Lewandowskiej odwiedzili mieszkające tam zwie­rza­ki. Za zebrane w akcji środki, zakupiono 186 kg karmy fir­my Rafi Classic. Akcja doszła do skutku dzięki wra­żli­woś­ci uczniów i ich rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

obrazek
7 czerwca 2022r. | Administrator

3 czerwca uczniowie klasy 3F udali się na wycieczkę do Oświęcimia, aby zwiedzić Muzeum Zagłady w Auschwitz Bir­ke­nau - największy hitlerowski obóz zagłady Żydów oraz innych nacji podczas II wojny światowej. Ta osobliwa pa­miąt­ka jest miejscem, które każdy Polak powinien zo­ba­czyć, by zrozumieć ogrom tragedii jaka rozegrała się w tym miejscu.

obrazek
Czytaj więcej... »
7 czerwca 2022r. | Administrator

Z radością informujemy, że 4 czerwca w Warszawie od­był się etap centralny XXXVII Olimpiady Wiedzy Eko­lo­gicz­nej, w którym Wiktoria Klich zdobyła tytuł finalistki. Ser­decz­nie gratulujemy tak dużego osiągnięcia, tym bardziej, że jest uczennicą klasy drugiej i to matematyczno-fizycznej. Wiktoria udowodniła, że powiedzenie: „Chcieć to móc” nie jest fikcją.

obrazek
6 czerwca 2022r. | Administrator

3 czerwca w Pałacu Staszica w Warszawie po niemal trzy­let­niej przerwie odbyła się ceremonia zakończenia LII Olim­pia­dy Literatury i Języka Polskiego. Podczas gali uho­no­ro­wa­ny został nasz absolwent, Jakub Koza, który ode­brał nagrodę za zdobycie tytułu laureata Olimpiady. Ser­decz­nie gratulujemy sukcesu!

obrazek
6 czerwca 2022r. | Administrator

W dniach 2 i 3 czerwca klasa 1E uczestniczyła w dru­giej turze warsztatów w ramach programu Szkoła Dialogu, któ­re­go celem jest zapoznanie uczniów z historią Żydów w Pol­sce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i eko­no­micz­ny rozwój kraju i ich własnych miejscowości. Pierw­sze­go dnia uczniowie zaprezentowali zebrane przez siebie in­for­ma­cje podczas próbnej wycieczki szlakiem Żydów mie­lec­kich oraz wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Sto­wa­rzy­sze­nia Kulturalnego JARTE, a drugiego dnia po­zna­li co­dzien­ność dla Żyda mieszkającego w Polsce.

obrazek
6 czerwca 2022r. | Administrator

31 maja 2022 r. w kościele pw. MBNP w ramach Kon­cer­tu Pieśni Maryjnych wybrzmiały chóralne utwory wy­ko­na­ne przez mieleckie zespoły. Nasz licealny chór z ra­doś­cią przyjął zaproszenie na to muzyczne wydarzenie i z za­an­ga­żo­wa­niem przygotował swój repertuar. Prezentacjom to­wa­rzy­szy­ły niemałe emocje, ale przede wszystkim radość z możliwości śpiewania przed publicznością. Słuchaczom dziękujemy za życzliwe przyjęcie i zapraszamy na kolejne nasze występy.

obrazek
5 czerwca 2022r. | Administrator

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka został zorganizowany w naszej szkole rajd rowerowy, w którym wzięło udział po­nad 100 osób. Celem tegorocznego rajdu była Złota Góra - naj­wyż­szy szczyt w powiecie kolbuszowskim. Trasa, którą prze­je­cha­liś­my, nie należała do najłatwiejszych. Wspaniała po­go­da oraz piękne widoki na „morze zieleni” Puszczy San­do­mier­skiej na szczycie góry zrekompensowały zmę­cze­nie po przejechaniu ponad 50 km! Wszystkim uczest­ni­kom rajdu gratulujemy i zapraszamy na kolejny.

obrazek
2 czerwca 2022r. | Administrator

Miło nam poinformować, że David Gąsiorek, uczeń kla­sy 3A, został Laureatem XXIX edycji Ogólnopolskiego Kon­kur­su Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w ka­te­go­rii indywidualnej szkół ponadpodstawowych pod pa­tro­na­tem Ministerstwa Edukacji Narodowej. David napisał książ­kę opisującą historię Ocieki, jej zabytków i okolicy.

obrazek
2 czerwca 2022r. | Administrator

1 czerwca licealiści Kopernika mieli przyjemność goś­cić żołnierzy 82. Dywizji Powietrznodesantowej z USA. Ucz­nio­wie klas z rozszerzonym programem języka an­giel­skie­go przygotowali bogaty program warsztatów ję­zy­ko­wych, prezentując elementy polskiej kultury. Goście mieli oka­zję nauczyć się przydatnych słów i zwrotów z języka pol­skie­go, spróbować dań polskiej kuchni wykonanych przez społeczność Kopernika i porozmawiać z licealistami. Dla uczniów była to więc wyjątkowa sposobność spraw­dze­nia swoich umiejętności językowych. Na koniec spot­ka­nia odbyły się zajęcia zumby, gra w koszykówkę i tra­dy­cyj­na już w II LO belgijka. Za przygotowanie warsztatów od­po­wie­dzial­ne były panie: Magdalena Oczak, Agnieszka Cze­chu­ra, Ewa Wyparło, Agnieszka Gembal i Agnieszka Ku­sak.

obrazek
2 czerwca 2022r. | Administrator

W dniach 26-27.05.2022 r. klasa 2E przebywała na wy­ciecz­ce w Lublinie. Pobyt w tym mieście, którego po­cząt­ki sięgają XIII wieku, był doskonałą lekcją historii. Ucz­nio­wie przeszli Lubelską Trasą Podziemną, zwiedzili za­byt­ko­wą część miasta oraz Zamek Lubelski, w którym pod opie­ką pani przewodniczki zdobywali wiedzę na temat zna­cze­nia symboli w sztuce. Kolejnym odwiedzonym miej­scem był Ogród Botaniczny UMCS pełen pięknych i egzotycznych roś­lin. Ostatnim punktem wycieczki było Państwowe Mu­ze­um na Majdanku upamiętniające niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny.

obrazek
te: 0.035s dbnc: 5 dbnq: 7